Anthony Caro: Artist Boss

19 Nov 2016 – 29 Jan 2017